Excel ตอนที่ 2/2 ไฮไลท์ตัวเลข ใส่สีตามค่าตัวเลข มากกว่า น้อยกว่า Highlight ข้อมูลใช้ Conditional formatting

วิธีการทำคือ

1. ไปที่เมนู Home

2. เลือก Conditional Formatting

3. เลือก New Rule

4. เลือก Use a Formula

Advertisement