ใครที่มีข้อมูลที่ต้องจัดกลุ่ม
เช่น ช่วงอายุ ช่วงรายได้
เราสามารถให้ Pivot จัดกลุ่มให้เรา
ได้ง่ายๆ ตาม VDO Clip นี้เลย

 

Advertisement